Mascha Kaleko Google Doodle celebrates German-Jewish poet! Маша Калеко германско-еврейската поетеса почитаме с Гугъл

Mascha Kaleko Google Doodle celebrates German-Jewish poet! Маша Калеко германско-еврейската поетеса почитаме с Гугъл Mascha Kaleko Google Doodle celebrates German-Jewish poet Mascha Kaléko Google Doodle celebrates German-Jewish poet Mascha Kaléko Google Doodle празнува германско-еврейската поетеса Маша Калеко.Today’s Google Doodle celebrates the life and work of German-Jewish poet Mascha Kaléko who rose to prominence in the mid-1930s.

Mascha Kaléko was actually born Golda Malka Aufen in 1907 in Schidlow, Galicia, which is now southern Poland. Prior to the outbreak of the First World War, Kaléko and her family fled the country to Germany. The Kaléko family eventually settled and made a new home in Berlin in 1918.

As a teenager, the young Mascha started writing poetry. Within several years, she was becoming a local celebrity thanks to Berlin newspapers publishing her early works. In her poem “Das Bißchen Ruhm” (“A Little Bit of Glory,” 2003), Mascha Kaléko wrote of her rise to fame, metaphorically suggesting that fame is like a plant that needs daily care — and this concept is reflected in today’s Doodle.

Her poetry captured the distinct and unique atmosphere of Berlin during the 1930s. She attained fame and frequented places like the “Romanisches Café” where the literary world would congregate and meet — including Else Lasker-Schüler and Erich Kästner.

In January 1933, her first poetry book was published, entitled Lyrisches Stenogrammheft, which was soon subjected to Nazi censorship. Two years later, her second book Das kleine Lesebuch für Grosse hit the presses.

On this day, September 16, 1974, Mascha Kaléko held her final in-person reading at Berlin’s America Memorial Library. Google has teamed up with Hamburg-based Ramona Ring to produce the flower-laden imagery. She proved to be a fan of Kaléko’s work already:

I read many of her poems, and what I found compelling amongst other things was her metaphor for fame in “Das Bißchen Ruhm”: flowers in a greenhouse that you have to keep watering and tending. I also liked how she talked about leaning against rain clouds in “Die frühen Jahre”: the clouds were a metaphor for the hardship she had to endure already as a young child. Those are the elements I drew from her poetry that inspired the Doodle artwork.

If you visit the Google homepage today in the UK, Germany, and parts of South America, you will see a very fitting tribute to Mascha Kaléko.

Various attempts have been made to translate individual poems into English. But, finally, in March 2010, for the first time, a representative number of Kaléko’s poems appeared with full English translations in the book “‘No matter where I travel, I come to Nowhereland’ – The poetry of Mascha Kaléko.”

This book contains selected poems from just about every phase of the poet’s life. With the translations following the original German texts as closely as humanly possible in order to maintain Kaléko’s unique style.Днешният Google Doodle отпразнува живота и творчеството на немско-еврейската поетеса Маша Калеко, която се издигна в средата на 30-те години.

Mascha Kaléko всъщност е родена Golda Malka Aufen през 1907 г. в Schidlow, Галисия, която днес е южна Полша. Преди избухването на Първата световна война Калеко и семейството й бягат от страната в Германия. В крайна сметка семейство Калеко се установява и създава нов дом в Берлин през 1918 година.

Като тийнейджър младата Маша започва да пише стихове. В рамките на няколко години тя се превръща в местна знаменитост благодарение на берлинските вестници, публикуващи ранните й творби. В стихотворението си „Das Bißchen Ruhm“ („Малко слава“, 2003 г.) Маша Калеко пише за възхода си към славата, като метафорично подсказва, че славата е като растение, което се нуждае от ежедневна грижа - и тази концепция е отразена в днешния Doodle .

Нейната поезия улови уникалната и уникална атмосфера на Берлин през 30-те години. Тя постига слава и посещава места като „Romanisches Café“, където литературният свят ще се събира и среща - включително Else Lasker-Schüler и Erich Kästner.

През януари 1933 г. излиза първата й поетична книга, озаглавена „Lyrisches Stenogrammheft“, която скоро е подложена на нацистка цензура. Две години по-късно втората й книга „Das kleine Lesebuch für Grosse“ попадна в пресата.

На този ден, 16 септември 1974 г., Маша Калеко проведе последното си лично четене в мемориалната библиотека на Америка в Берлин. Google се обедини с базираната в Хамбург Ramona Ring, за да създаде наситени с цветя изображения. Тя вече се оказа фен на работата на Калеко:

Прочетох много от нейните стихове и това, което намерих за убедително, наред с други неща, беше нейната метафора за слава в „Das Bißchen Ruhm“: цветя в оранжерия, които трябва да поддържате да поливате и да поддържате. Хареса ми и как тя говори за подпиране на дъждовни облаци в „Die frühen Jahre“: облаците бяха метафора за трудностите, които тя трябваше да изтърпи още като малко дете. Това са елементите, които черпих от нейната поезия, които вдъхновиха произведението на Doodle.

Ако посетите началната страница на Google днес във Великобритания, Германия и части от Южна Америка, ще видите много подходяща почит към Mascha Kaléko.

Правени са различни опити за превод на отделни стихотворения на английски език. Но накрая, през март 2010 г., за първи път се появява представителен брой стихотворения на Калеко с пълни английски преводи в книгата „„ Без значение къде пътувам, аз идвам в Нигерия “- поезията на Маша Калеко.“

Тази книга съдържа избрани стихотворения от почти всяка фаза от живота на поета. С преводите, следващи оригиналните немски текстове възможно най-близо, за да се запази уникалния стил на Калеко.

Дата на публикация: 16 септември, 2020
Категория: Новини
Ключови думи: Google Поетеса Калеко гугъл Маша Doodle почитаме celebrates Kaleko Mascha German-Jewish poet! германско-еврейската

Показване на още