Общи условия

Моля прочетете внимателно тези общи условия преди да използвате уебсайта Videoclip.bg, тъй като те засягат Вашите права и задължения.
Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и Закона за търговските марки и географските означения, като всяка негова непозволена употреба води до пряко нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови национални и/или международноправни разпоредби, касаещи интелектуална собственост.

Ако Вие като потребител не сте съгласен да бъдете обвързан с всички тези общи условия, моля преустановете използването на сайта Videoclip.bg. В хипотезата на чл.4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите общи условия Videoclip.bg Ви предоставя като потребител информационни услуги, както и подходяща информация за използването им, позволяваща Ви да направите своя адекватен съзнателен избор дали да подпишете настоящето споразумение или не. Определението “потребител” включва всички видове ползване на настоящия сайт, както от лица, които желаят да ползват услуги или ресурси, интелектуална собственост на сайта, така и от правните субекти, търсещи обща информация за произведенията, обект на сайта поради субективен интерес или професионални мотиви.

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от “ДОСТАВЧИКА” информационни услуги и ресурси посредством уебсайта Videoclip.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между “ДОСТАВЧИКА” и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта Videoclip.bg информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. “IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането и индивидуализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. “Videoclip.bg” е уебсайт, собственост на Кселериум ЕООД, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.3. Кселериум ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив 4000 ул. Райко Даскалов #53 ет. 2 стая #5, e-mail: admin@videoclip.bg, телефон +359 87 906 2207, наричана в настоящият документ “ДОСТАВЧИКА”, която предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

1.4. “Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. “Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. “Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. “Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта Videoclip.bg информационни услуги и ресурси.

1.9. „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Videoclip.bg с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайта Videoclip.bg за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.10. “Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.11. “Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

1.12. „Материал“ представлява всяки обект на авторското право в контекста на чл.3 от ЗАПСП, както и всяка информация, под формата на писмен текст, картина, аудио или видео материал, представляваща част от сайта Videoclip.bg, която може да бъде възпроизвеждана и да предлагана по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от потребител или служител на Videoclip.bg.

1.13. „База данни“ представлява съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път, представляващи информационен ресурс на – Videoclip.bg в хипотезата на чл.11 и съответно на чл.14 от ЗАПСП.

1.14. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. “ДОСТАВЧИКА” чрез уебсайта Videoclip.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от услугите на уебсайта Videoclip.bg се предоставят без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информация под формата на видеоматериали, изображения, текст и други, разположена на уебсайта Videoclip.bg и други услуги, предоставяни на нерегистрирани потребители чрез уебсайта Videoclip.bg.

2.3. Използването на част от услугите на уебсайта Videoclip.bg е възможно само след предварителна регистрация и създаването на потребителски акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Такива са услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на сървър на Videoclip.bg, на което ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да публикува и съхранява информация във форма на видеоматериали, изображения, текст и други, изграждането на потребителски акаунт по зададени от “ДОСТАВЧИКА” критерии, използването на системата за размяна на електронни съобщения между потребителите и други услуги, предоставяни на регистрирани потребители чрез уебсайта Videoclip.bg

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на уебсайта Videoclip.bg („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта Videoclip.bg („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на интернет страница с адрес www.videoclip.bg/legal по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта Videoclip.bg. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на уебсайта Videoclip.bg, включително с отварянето на интернет страница от уебсайта Videoclip.bg, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта Videoclip.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са изрично запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се и се обвързват с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.videoclip.bg/login/create .

3.5. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира, с натискане на виртуалния бутон “Съгласен съм с общите условията за ползване, регистрирай ме”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.6. С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от Videoclip.bg услуги. При попълване на заявлението за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността и възрастта си или другите изискуеми от електронната форма на “ДОСТАВЧИКА” данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

3.7. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, “ДОСТАВЧИКА” има право да откаже регистрацията.

3.8. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, “ДОСТАВЧИКА” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ акаунт

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до потребителския си акаунт, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на услугите на Videoclip.bg. “ДОСТАВЧИКА” не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му акаунт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно “ДОСТАВЧИКА” в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

4.4. Потребителският акаунт представлява обособена част от уебсайта Videoclip.bg съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на Videoclip.bg. Чрез потребителския си акаунт ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да управлява разположено от него на сървър на “ДОСТАВЧИКА”. Потребителско съдържание, да го организира, да персонализира вида на потребителския си акаунт и др.

4.5. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски акаунт. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). “ДОСТАВЧИКА” може да откаже регистрацията на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т.3.3 или т.3.5.

5.2. За да сключи настоящия договор потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация, в която предоставя своите лични данни, за която автентичност същият гарантира, като потребителят се явява титуляр и автор на електронното изявление по смисъла на чл. 4 от ЗЕДЕП. Ако потребителят изрази воля от името на трето лице, то се приема, че същият договаря от чуждо име и за чужда сметка, като ще отговаря за евентуалните вреди лично, като последица от предприетите правни действия без представителна власт. С попълването на това споразумение, потребителят изрично декларира съгласието си с настоящите Общи условия, като в момента на получаването на волеизявлението в информационната система на Videoclip.bg договора за услуга се счита за сключен. Когато потребителят е ограничено дееспособен, неговото воляизявление се формира след одобрението на същото от родител/ попечител и /или други лица, които го представляват на правно основание, съгласно българското гражданско законодателство или законодателство на страната, чийто гражданин е същия, а когато потребителят е недееспособен, декларирането на съгласие и формирането на волеизявление се извършва директно от родителя настойник.

5.3. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне на информация и/или получаване на електронна услуга. Той се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки регистриран посетител на порталния сайт Videoclip.bg и “ДОСТАВЧИКА”. С отварянето, разглеждането и/ или използването на този сайт всеки нерегистриран потребител се счита и приема, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и разпоредбите на чл.93е от ЗАПСП, дотолкова доколкото това е възможно преди неговата регистрация. Договорът за услуга може (но не е задължително) да бъде съхранен от страна на Videoclip.bg, в който случай представлява електронен документ, съгласно чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис.

5.4. Договорът се сключва на български език.

5.5. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на услугите на уебсайта Videoclip.bg;
б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ - за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “ДОСТАВЧИКА”. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, Videoclip.bg довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта Videoclip.bg. “ДОСТАВЧИКА” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ имат възможността да заявят в срока по т.6.2 чрез изпращане на съобщение до “ДОСТАВЧИКА”, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от “ДОСТАВЧИКА”, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “ДОСТАВЧИКА” за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта Videoclip.bg, при което “ДОСТАВЧИКА” има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му акаунт, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от “ДОСТАВЧИКА” услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез уебсайта Videoclip.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “ДОСТАВЧИКА”. За да може да ползва услугите, описани в т.2.3., ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да въведе потребителското си име и парола.

7.3. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да разполага (upload) на сървър на “ДОСТАВЧИКА”, потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Videoclip.bg услуги да не зарежда, разполага на сървър на “ДОСТАВЧИКА” и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота;
в. с порнографско съдържание;
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
л. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
н. с лошо качество и неясно съдържание;
o. с големина на файла над определените на уебсайта Videoclip.bg максимални размери.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от Videoclip.bg услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно “ДОСТАВЧИКА” за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
г. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми “ДОСТАВЧИКА” за отстраняването им;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание (“pop-up”-ове, “blind links” и други подобни).

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от “ДОСТАВЧИКА” услуги, като прекрати регистрацията си на уебсайта Videoclip.bg. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като “ДОСТАВЧИКА” спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му акаунт, и има право да спре достъпа на останалите ПОТРЕБИТЕЛИ до Потребителското съдържание и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на уебсайта Videoclip.bg , единствено за лично ползване или учебни цели, при ползване на нормалната функционалност на сайта. Достъп до мултимедийно Потребителско съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) - предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от уебсайта Videoclip.bg до крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, даващо възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на уебсайта Videoclip.bg, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от уебсайта Videoclip.bg и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание за каквито и да било комерсиални и/или търговски цели. При доказани случаи на използване на авторски материали, представляващи интелектуална собственост на Videoclip.bg и/или на трети лица по начин, който може да се квалифицира като възпроизвеждането на същите с комерсиална цел, в противовес с целите на сайта Videoclip.bg за защита на интелектуалната собственост или в случайте, когато същото деяние представлява използване на авторски произведения с търговска и/или друга цел, като това действие включва предоставянето, копирането и възпроизвеждането на съдържанието на Videoclip.bg към други сайтове и източници, както и каквото и да е нарушение на правилата уредени в настоящите общи условия, то същият потребител дължи неустойка за неизпълнение на договора в размер на 30 000лв. за периода на ползването на сайта. Тази клауза не изключва и опцията за регресни авторскоправни претенции към същия потребител, основани на императивните провни норми на чл.172а от НК и чл.94 от ЗАПСП, както и сезирането на прокуратурата, съда и ГДБОП с казус, касаещ нарушение на интелектуална собственост.

7.9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, посредством функцията „Сподели”, предоставена от “ДОСТАВЧИКА” да инкорпорира Видео материали, публикувани на уебсайта Videoclip.bg, в свои лични уебсайтове, с нетърговски цели. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обозначава на видимо място, че източникът на съдържанието е уебсайтът Videoclip.bg, както и да поставя линк към уебсайта Videoclip.bg. При използване на тази функция, ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да внася каквито и да е изменения във съдържанието на видео материалите, както и не може да използва функцията „Сподели” за търговски и други комерсиални цели, включително за продажба на реклама.

7.10. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има право да инкорпорира изображения, публично разположени на сървъри на други уебсайтове, при положение че:

а. изображенията не нарушават т. 7.4. на настоящите Общи условия;
б. инкорпорирането на изображенията е позволено от уебсайтовете на чийто сървъри са разположени изображенията;
в. изображенията не нарушават условията на уебсайтовете на чийто сървъри са разположени;
г. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е носител на авторски права или е получил правото да използва и сублицензира изображенията на валидно правно основание;

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ДОСТАВЧИКА”

8.1. “ДОСТАВЧИКА” се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.2. “ДОСТАВЧИКА” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. “ДОСТАВЧИКА” няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство “ДОСТАВЧИКА” съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на “ДОСТАВЧИКА”, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на “ДОСТАВЧИКА” или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на потребителския акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ от последния в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, “ДОСТАВЧИКА” има право, но не и задължение, да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му акаунт, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

8.5. “ДОСТАВЧИКА” има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта Videoclip.bg, включително в Потребителските акаунти, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от “ДОСТАВЧИКА” или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “ДОСТАВЧИКА”. “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на уебсайта Videoclip.bg както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.

8.6. “ДОСТАВЧИКА” има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително чрез системата за размяна електронни съобщения между потребители, инкорпорирана в Сайта, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от “ДОСТАВЧИКА”.

8.7. “ДОСТАВЧИКА” има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.8. “ДОСТАВЧИКА” има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на “ДОСТАВЧИКА”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. С разполагането на всеки видеоматериал, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на уебсайта Videoclip.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на “ДОСТАВЧИКА” неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на “ДОСТАВЧИКА”, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на “ДОСТАВЧИКА” включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на “ДОСТАВЧИКА” и уебсайта Videoclip.bg в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на “ДОСТАВЧИКА”. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на уебсайта Videoclip.bg.

9.2. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта Videoclip.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, включително нерегистрирани, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, правото да ги ползват и възпроизвеждат по начина, осигурен от “ДОСТАВЧИКА” чрез предоставяните услуги на уебсайта Videoclip.bg, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на “ДОСТАВЧИКА”, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. С оглед избягването на всякакво съмнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява с използването и възпроизвеждането на публикуваното от него Потребителско съдържание от други ПОТРЕБИТЕЛИ на техни лични уебсайтове, при използване на функцията „Сподели”, предоставена от “ДОСТАВЧИКА”, включително да предлагат достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

9.3. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на уебсайта Videoclip.bg ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на “ДОСТАВЧИКА” правото да визуализира публикуваните материали в Потребителски акаунти и Тематични канали, създадени от други ПОТРЕБИТЕЛИ, както и да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от уебсайта Videoclip.bg, на които се визуализира Потребителското съдържание. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че правата по предходното изречение могат да бъдат предоставяни от “ДОСТАВЧИКА” на определени ПОТРЕБИТЕЛИ, въз основа на постигнато допълнително писмено споразумение между “ДОСТАВЧИКА” и такива ПОТРЕБИТЕЛИ.

9.4. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на “ДОСТАВЧИКА”, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите, с изключение на случаите на възпроизвеждането му при използване на функциите „Плейлисти” и „Любими”, както и по отношение на съдържанието, което е предоставено от него или за което е получил изричното съгласие на съответните правоносители.

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от “ДОСТАВЧИКА” на уебсайта Videoclip.bg с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.

9.6. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.7. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на “ДОСТАВЧИКА” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “ДОСТАВЧИКА” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
Потребителят се задължава да не копира, разпространява, взаимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува авторско съдържание, публикувано от сайта Videoclip.bg, като в този контекст е забранено да извършва действия, които:
- нарушават права върху интелектуалната собственост на Videoclip.bg, включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност вследствие на предостaвянето на подобни материали в хипотезата на чл.172а, чл.172б от НК и чл.94 от ЗАПСП;
– нарушават каквито и да било имуществени и/или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
– нарушават по какъвто и да било друг начин настоящите Общи условия и законодателството на Република България.

9.8. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми “ДОСТАВЧИКА” в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с “ДОСТАВЧИКА”. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала (точно URL), за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права,както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. “ДОСТАВЧИКА” по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. “ДОСТАВЧИКА” полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че “ДОСТАВЧИКА” не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от “ДОСТАВЧИКА” умишлено или при проявена груба небрежност.

10.2. “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, “ДОСТАВЧИКА” не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез уебсайта Videoclip.bg . “ДОСТАВЧИКА” не е длъжна да извършва наблюдение (или мониторинг чрез специални технически средства) на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на потребителите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на невярна информация, нарушаване на интелектуалната му собственост и/ или неактуалност на даден материал, с източник Videoclip.bg, “ДОСТАВЧИКА” не носи, каквато и да е отговорност.

10.3. “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирана в уебсайта Videoclip.bg. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “ДОСТАВЧИКА”, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.4. “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “ДОСТАВЧИКА”, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “ДОСТАВЧИКА”.

10.5. “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта Videoclip.bg.

10.7. Страните приемат, че “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на “ДОСТАВЧИКА” с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи “ДОСТАВЧИКА” предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта Videoclip.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на “ДОСТАВЧИКА” грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от “ДОСТАВЧИКА” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от “ДОСТАВЧИКА”, независимо дали е дало или не съгласие за това.

ХI. ПРАВА НА “ДОСТАВЧИКА” В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

11.1. “ДОСТАВЧИКА” има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на уебсайта Videoclip.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на “ДОСТАВЧИКА”, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

11.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на уебсайта Videoclip.bg нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на “ДОСТАВЧИКА”, “ДОСТАВЧИКА” има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи(съда, прокуратурата, ГДБОП), касаещо Потребителско съдържание, “ДОСТАВЧИКА” има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание съдържание или да извърши съответните правни действия за предоставяне на информация при превенция на интелектуална собственост, съгласно полученото разпореждане с цел индивидуализиране на евентуалния нарушител. “ДОСТАВЧИКА” при спазване на позитивните търговски практики, а и на законодателството на Република България, регулиращо нормативно защитата на правата на интелектуална собственост, гарантира пълно съдействие на компетентните държавни и административни органи при разкриване на престъпления, касаещи деянието контрафакция, с цел да защити правата на собствените си потребители, а и тези на увредени неправомерно трети лица в описания контекст.

11.3. “ДОСТАВЧИКА” има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на “ДОСТАВЧИКА” ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи “ДОСТАВЧИКА” има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на уебсайта Videoclip.bg от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, “ДОСТАВЧИКА” има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети “ДОСТАВЧИКА” и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от “ДОСТАВЧИКА” Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети “ДОСТАВЧИКА” за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. “ДОСТАВЧИКА” има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на уебсайта с оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до потребителския си акаунт, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от “ДОСТАВЧИКА”. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага Потребителско съдържание на уебсайта Videoclip.bg, публикува коментари или изпраща съобщения, Потребителското му име е достъпно за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, които могат да му изпращат съобщения и коментари посредством системата за размяна на електронни съобщения между ПОТРЕБИТЕЛИ. Също така, за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ, посетили потребителския акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е достъпна предоставената от него информация за потребителско име, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички потребители на уебсайта Videoclip.bg.

13.3. “ДОСТАВЧИКА” полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

13.4. “ДОСТАВЧИКА” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, “ДОСТАВЧИКА” ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

13.6. “ДОСТАВЧИКА” събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от “ДОСТАВЧИКА”. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ДОСТАВЧИКА”.

13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “ДОСТАВЧИКА” на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

13.8. “ДОСТАВЧИКА” се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на “ДОСТАВЧИКА”;
в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на “ДОСТАВЧИКА” за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д/ други посочени в закона случаи.

13.9. При използване на уебсайта Videoclip.bg, “ДОСТАВЧИКА” има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на “ДОСТАВЧИКА” във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на “ДОСТАВЧИКА” и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от уебсайта Videoclip.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, “ДОСТАВЧИКА” съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.5. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

13.10. “ДОСТАВЧИКА” има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на “ДОСТАВЧИКА” или прекратяване на поддържането на уебсайта Videoclip.bg;
б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в/ други предвидени в закона случаи.

14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, “ДОСТАВЧИКА” има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му акаунт, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора “ДОСТАВЧИКА” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му акаунт, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на “ДОСТАВЧИКА”, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта Videoclip.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато “ДОСТАВЧИКА” е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в сървърите на “ДОСТАВЧИКА”. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от “ДОСТАВЧИКА”, дори ако не е било получено.

15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.4. Уебсайтът Videoclip.bg се поддържа от “ДОСТАВЧИКА” посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. “ДОСТАВЧИКА” не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на уебсайта Videoclip.bg извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на отговорно лице на “ДОСТАВЧИКА” и влизат в сила от 22.10.2011 г.

Никоя част от настоящия сайт, включително неговото авторско съдържание, търговска марка, дизайн, домейн, функционалност или словестно съдържание, в това число и настоящите общи условия, не може да бъде възпроизвеждано, променяно или разпространявана в разрез със законодателството, уреждащо интелектуалната собственост в Република България, без предварителното писмено съгласие на “ДОСТАВЧИКА” като собственик на сайта в хипотезата на чл.11, чл.42, чл.93б и чл.93в от ЗАПСП. В случай на такива неправомерни действия отговорните физически или юридически лица ще бъдат подведени под съответната наказателна, гражданска и административна отговорност и ще дължат обезщетение за нанесените на собственика на сайта Videoclip.bg вреди.