WEBVTT 00:37.000 --> 00:40.000 You make it look like it’s magic! Ти го правиш да изглежда като че ли е магия! 01:10.000 --> 01:14.000 So I'ma care for you, you, you... Затова аз ще се погрижа за теб, теб, теб... 02:02.000 --> 02:04.000 We live with no lies! Ние живеем без лъжи! 03:41.000 --> 03:45.000 Cause girl you earned it! Защото, момиче, ти го заслужи! 03:47.000 --> 03:49.000 Girl, you deal! Момиче, ти се справяш! 00:02.000 --> 00:05.000 I'ma care for you... Аз ще се погрижа за теб... 00:10.000 --> 00:13.000 I'ma care for you... Аз ще се погрижа за теб... 00:41.000 --> 00:42.000 O, yeah... О, да... 00:43.000 --> 00:49.000 I see nobody, nobody but you, you, you... Не виждам никого... никого... освен теб, теб, теб... 00:50.000 --> 00:52.000 I'm never confused! Никога не съм смутен! 00:53.000 --> 00:54.000 Hey, hey! Хей, хей! 00:55.000 --> 00:58.000 I'm so used to being used... Толкова съм свикнал да бъда използван... 00:59.000 --> 01:04.000 So I love when you call unexpected... Така че обичам, когато се обаждаш неочаквано.. 01:05.000 --> 01:09.000 Cause I hate when the moment's expected... Защото мразя момента на очакването.. 01:16.000 --> 01:22.000 I'ma care for you, you, you, you, yeah! Аз ще се погрижа за теб, теб, теб, теб, да! 01:23.000 --> 01:25.000 Cause girl you're perfect! Защото, момиче, ти си перфектна! 01:26.000 --> 01:28.000 You're always worth it! Ти винаги си струваш! 01:29.000 --> 01:31.000 And you deserve it! И ти го заслужаваш! 01:32.000 --> 01:34.000 The way you work it... Начинът, по който го правиш.... 01:35.000 --> 01:37.000 Cause girl you earned it! Защото, момиче, ти го заслужи! 01:38.000 --> 01:39.000 Girl you did! Момиче, ти го направи! 01:40.000 --> 01:40.000 Shit! Страхотна си! 01:41.000 --> 01:45.000 Girl you earned it! Момиче, ти го заслужи! 01:46.000 --> 01:47.000 ... yeah... ... да... 01:49.000 --> 01:53.000 You know our love would be tragic... Знаеш, че нашата любов би била трагична... 01:54.000 --> 01:54.000 Oh, yeah... О, да... 01:55.000 --> 02:01.000 So you don't pay it, don't pay it no mind but you! Така че не обръщай внимание, не обръщай внимание, нищо няма значение, само ти! 02:05.000 --> 02:06.000 Hey, hey! Хей, хей! 02:07.000 --> 02:11.000 You're my favorite kind of night! Ти си любимият ми вид нощ! 02:12.000 --> 02:16.000 So I love when you call unexpected... Така че обичам, когато се обаждаш неочаквано... 02:17.000 --> 02:21.000 Cause I hate when the moment's expected... Защото мразя момента на очакването... 02:22.000 --> 02:26.000 So I'ma care for you, you, you... Затова аз ще се погрижа за теб, теб, теб... 02:28.000 --> 02:34.000 I'ma care for you, you, you, you, yeah! Аз ще се погрижа за теб, теб, теб, теб, да! 02:35.000 --> 02:36.000 Cause girl you're perfect! Защото, момиче, ти си перфектна! 02:37.000 --> 02:37.000 Girl you're perfect!!! Момиче, ти си перфектна!!! 02:38.000 --> 02:39.000 You're always worth it! Ти винаги си струваш! 02:40.000 --> 02:40.000 ... always worth it... ... винаги си струваш... 02:41.000 --> 02:42.000 And you deserve it! И ти го заслужаваш! 02:43.000 --> 02:43.000 ...you deserve it... ... заслужаваш го... 02:44.000 --> 02:45.000 The way you work it... Начинът, по който го правиш... 02:46.000 --> 02:46.000 The way you work it! Начинът, по който го правиш! 02:47.000 --> 02:51.000 Cause girl you earned it! Защото, момиче, ти го заслужи! 02:52.000 --> 02:52.000 Shit! Страхотна си! 02:53.000 --> 02:57.000 Girl you earned it! Момиче, ти го заслужи! 02:59.000 --> 03:02.000 On that lonely night... В онази усамотена нощ... 03:03.000 --> 03:04.000 You said it wouldn't be love... Ти каза, че това не би било любов... 03:05.000 --> 03:07.000 But we felt the rush... Но ние усетихме тръпката... 03:09.000 --> 03:13.000 It made us believe it there was only us... Това ни накара да вярваме, че има само нас... 03:15.000 --> 03:21.000 Convinced we were broken inside... Убедени, че сме били разбити отвътре... 03:22.000 --> 03:22.000 Shit! Страшно! 03:23.000 --> 03:27.000 ... inside... ... отвътре... 03:28.000 --> 03:28.000 Shit! Страшно! 03:29.000 --> 03:30.000 Cause girl you're perfect! Защото, момиче, ти си перфектна! 03:31.000 --> 03:31.000 ... girl you're perfect... ... момиче, ти си перфектна... 03:32.000 --> 03:33.000 ... always worth it... ... винаги си струваш... 03:34.000 --> 03:34.000 You're always worth it! Ти винаги си струваш! 03:35.000 --> 03:35.000 ... you deserve it... ... ти го заслужаваш... 03:36.000 --> 03:37.000 And you deserve it! И ти го заслужаваш! 03:38.000 --> 03:39.000 The way you work it Начинът, по който го правиш 03:40.000 --> 03:40.000 The way you work it... Начинът, по който го правиш... 03:54.000 --> 03:55.000 You deal! Ти се справяш! 03:46.000 --> 03:46.000 Shit! Страшна си! 03:56.000 --> 03:58.000 And I am in love! И аз съм влюбен! 03:50.000 --> 03:51.000 Еarned it! Заслужи го! 04:02.000 --> 04:04.000 Like you! Харесвам те! 04:05.000 --> 04:07.000 Cause girl you're perfect! Защото, момиче, ти си перфектна! 04:08.000 --> 04:10.000 You're always worth it! Ти винаги си струваш! 04:12.000 --> 04:13.000 And you deserve it! И ти го заслужаваш! 04:15.000 --> 04:16.000 How you turn me... Как ме преобърна... 04:18.000 --> 04:21.000 And I am in love! И аз съм влюбен! 04:22.000 --> 04:25.000 Girl! Момиче! 04:26.000 --> 04:28.000 The Weeknd "Earned It" The Weeknd„ Ти го заслужи“ 04:29.000 --> 04:31.000 ( Fifty Shades Of Grey ) ( Петдесет нюанса сиво)