WEBVTT 00:02.000 --> 00:07.000 Синът ми... Синът ми къде е? Къде е? Синът ми умря ли? Умря ли? 00:08.000 --> 00:12.500 Ти какво искаш от мен? Какво направихте? Какво направихте на сина ми? 00:13.000 --> 00:16.000 Следващите 48 часа са много критични. 00:18.000 --> 00:22.000 Аз ти дължа един живот. И аз никак не обичам да съм длъжница. 00:22.000 --> 00:25.000 Позволи ми да ти помогна. 00:27.000 --> 00:31.000 Ти осъзнаваш ли, какво говориш? - Напълно осъзнавам. 00:32.000 --> 00:33.000 Така е, както ти казах. 00:33.000 --> 00:38.000 По ръцете на тази жена - Ефсун, стои кръвта на баща ми. На моя баща. 00:42.000 --> 00:46.000 Сега се махай оттук! Чу ли ме?! Махай се!