WEBVTT 00:01.000 --> 00:07.000 ~ A New Day Has Come ~ ... ~ ღ ~ ...Дойде нов ден... ~ ღ ~ ... 00:08.000 --> 00:15.000 ... ~ ღ ~ ...Дойде нов ден... ~ ღ ~ ... ... ~ ღ ~ ... 00:16.000 --> 00:20.000 ... ~ ღ ~ ...Нов ден дойде... ~ ღ ~ ... ... ~ ღ ~ ... 00:28.000 --> 00:33.000 ... ~ ღ ~ ...I was waiting for so long... ~ ღ ~ ... ... ~ ღ ~ ...Чаках толкова дълго... ~ ღ ~ ... 00:34.000 --> 00:39.000 ... ~ ღ ~ ...For a miracle to come... ~ ღ ~ ... ... ~ ღ ~ ...За да дойде чудо... ~ ღ ~ ... 00:40.000 --> 00:44.000 ~ ღ ~ ...Everyone told me to be strong... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...Всички ми казваха да бъда силна... ~ ღ ~ 00:45.000 --> 00:52.000 ~ ღ ~ ...Hold on and don't shed a tear... ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...Дръж се и не плачи... ~ ღ ~ 00:53.000 --> 00:57.000 ~ ღ ~ Through the darkness and good times ~ ღ ~ ~ ღ ~През тъмнина и добри времена ~ ღ ~ 00:58.000 --> 01:04.000 ~ ღ ~ I knew I'd make it through ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...Знаех, че ще се справя... ~ ღ ~ 01:05.000 --> 01:09.000 ~ ღ ~ ...And the world thought I had it all... ~ ღ ~ ღ ~ ...И светът мислеше, че имам всичко... ~ ღ 01:10.000 --> 01:15.000 ~ ღ ~ ...But I was waiting for you...~ ღ ~ ... ...~ ღ ~ ...Но аз те чаках...~ ღ ~ ... 01:16.000 --> 01:19.000 ~ ღ ~ ...Hush, ღ. love...~ ღ ~ ... ~ ღ ~ ...Тихо, ღ. любов...~ ღ ~ ... 01:20.000 --> 01:23.000 ...~ ღ ~ ...I see a light in the sky...~ ღ ~ ... ...~ ღ ~ ...Виждам светлина в небето...~ ღ ~ ... 01:24.000 --> 01:27.000 ...~ ღ ~ ...Oh, it's almost blinding me...~ ღ ~ ... ...~ ღ ~ ...О, почти ме заслепява...~ ღ ~ ... 01:28.000 --> 01:30.000 ...~ ღ ~ ...I can't believe...~ ღ ~ ... ...~ ღ ~ ...Не мога да повярвам...~ ღ ~ ... 01:31.000 --> 01:36.000 ~ ღ ~ I've been touched by an angel with love ~ ღ ~ ~ ღ ~ ...Докосната съм от ангел с любов...~ ღ ~ 01:39.000 --> 01:44.000 ~ Let the rain come down and wash away my tears~ ~ Нека дъждът се спусне и измие сълзите ми ~ 01:45.000 --> 01:49.000 ~ ... Нека да изпълни душата ми и ... ~ ...~ ღ ~...да удави страховете ми...~ ღ ~... 01:50.000 --> 01:56.000 ~ ღ ~...Let it shatter the walls for a new sun...~ ღ ~ ~ ღ ~...Нека да разбие стените за ново слънце...~ ღ ~ 01:57.000 --> 02:01.000 ... ~ ღ ~ ... A new day has come ... ~ ღ ~ ... ... ~ ღ ~ ... Дойде нов ден ... ~ ღ ~ ... 02:02.000 --> 02:06.000 ... ~ ღ ~ ... A new day has come ... ~ ღ ~ ... ... ~ ღ ~ ... Дойде нов ден ... ~ ღ ~ ...