Адвоката ни съветва!!! Трудовите права на работника по време на пандемията

Трудовите права на работника по време на пандемията.В контекста на разрастващата се пандемия от Коронавирус (COVID-19), светът, в това число и Европейският съюз, е изправен пред безпрецедентна по мащабите си криза, която засяга милиони хора и поражда необходимостта от предприемането на сериозни мерки за ограничаване на разпространението на вируса. Икономическите последици от създалата се пандемична и извънредна обстановка също остават непредвидими. Това налага и сериозни промени в организацията на трудовия процес. Пандемичната обстановка ще доведе :

при някои работодатели до намаляване на обема на работа, а
при други – до неговото увеличаване.

Затова целта на този материал е да бъдат примерно очертани накратко някои от възможностите за действие съгласно действащото към момента българско трудово законодателство, които имат работодателите при създалата се извънредна обстановка, включително ако тя е довела до намаляване или увеличаване на обема на работа, без да претендираме за изчерпателност на изложението.

Всеки работодател следва да избере как да адресира последиците от пандемията върху дейността на предприятието, с оглед спецификата на конкретния случай.

Важно е също така да се има предвид и обстоятелството, че Министерският съвет има правомощието да въведе целенасочени мерки за подпомагане на засегнатите работодатели при създалата се ситуация.

Затова е препоръчително преди предприемане на една или друга мярка работодателите да следят редовно информацията, предоставяна от българското правителство.

I. Надомна работа и работа от разстояние

С цел ограничаване на разпространението на COVID-19 и избягването на струпването на много работници и служители на едно място, работодателите биха могли да се възползват от възможността за:

надомна работа или
работа от разстояние,

когато естеството на работата позволява тя да бъде извършвана извън работните помещения на работодателя.

Тези форми на работа са уредени:

в разпоредбите на чл. 107б – 107ж от Кодекса на труда (КТ) - надомната работа, и
в разпоредбите на чл. 107з -107к КТ - работата от разстояние.

Надомна работа

Надомната работа е форма на работа, при която се:

изработва продукция и/или
се предоставя услуга

в дома на работника или служителя или в други помещения по негов избор извън работното място на работодателя срещу възнаграждение с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства (чл. 107б, ал. 1 КТ).

Работа от разстояние

Работата от разстояние е форма за организиране на работа, изнесена извън помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя (чл. 107з, ал. 1 КТ).

За въвеждането на една от двете форми на работа е необходимо да бъде сключено допълнително споразумение по чл. 119 КТ за изменение на трудовото правоотношение, в което да бъде уговорено:

преминаването към надомна работа или работа от разстояние и
условията за нейното извършване, в съответствие с посочените разпоредби.

II. Работно време

Когато естеството на работа не позволява нейното извършване извън помещения на работодателя, с цел избягването на струпването на много работници и служители на едно място, работодателите биха могли да се възползват от възможностите за въвеждане на т. нар. „гъвкаво работно време“ или работно време с променливи граници.

Тази възможност е изрично уредена в разпоредбите на чл. 139, ал. 2 и 3 КТ. В този случай работодателят следва да определи:

времето, през което работникът или служителят трябва задължително да бъде на работа в предприятието, както и
начинът за неговото отчитане.

Извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят сам определя началото на работното си време.

Българското законодателство позволява, извън времето на задължителното присъствие работникът или служителят да отработва неотработеното дневно работно време:

в следващия или в
други дни

от същата работна седмица (чл. 139, ал. 3 КТ).

Тази организация на работното време следва да бъде отразена в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието, в който да бъде посочен и начинът за отчитане на работното време.

Отново с цел избягване на струпването на работници и служители в предприятието работата може да се организира на две или повече смени (чл. 141 КТ), при което част от работниците и служителите работят през една част от деня, а други - през друга.

Редуването на смените в предприятието също се определя в правилника за вътрешния трудов ред (чл. 141, ал. 3 КТ).

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Важно е да се има предвид, че работодателите остават отговорни за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, включително, в конкретния случай, за осигуряване на:

лични предпазни средства и
специални работни облекла за защита,
почистване и дезинфекциране на работните помещения,
осигуряване на средства за дезинфекция и лична хигиена на работниците и служителите и
други.

Дата на публикация: 16 септември, 2020
Категория: Хора и блогове
Ключови думи: На по време права работника трудовите пандемията

Показване на още