Какво е това Брокер на недвижими имоти! (ВИДЕО)

Какво е това Брокер на недвижими имоти! (ВИДЕО) Професията брокер на недвижими имоти е сред уважаваните професии по света. В България към тази професия започват да се ориентират все повече хора, след демократичните промени през 1989 г., когато отпадат ограниченията за разпореждане с частната недвижима собственост. Популярност получава названието „Брокер на недвижими имоти“, макар че към онзи момент в нито един законов или подзаконов нормативен документ тази професия не е регламентирана. Днес в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД) в Република България съществуват вече „Агент недвижими имоти“ и „Брокер недвижими имоти“. В Правилника за професионалната дейност на агенциите за недвижими имоти на Национално сдружение недвижими имоти (НСНИ) членовете му са приели следните определения:
„Агенция – брокер на недвижими имоти“ (накратко – „Брокер“): лице (физическо лице, сдружение на партньори или търговско дружество), което действа професионално като брокер при сделки с недвижими имоти или активи, свързани с недвижими имоти, от името на клиент или като посредник между страните – купувачи и продавачи или наематели и наемодатели, както и други свързани услуги.
„Агент„: пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има завършено минимум средно образование и работи по писмен граждански или трудов договор с агенция – брокер на недвижими имоти или е собственик, респективно съсобственик в капитала на агенция – брокер на недвижими имоти, или е негов законен представител.

Независимо от това, че двете понятия нерядко се бъркат, днес вече те се ползват с доверие в обществото. Основна заслуга за това имат брокерите, агенциите за недвижими имоти, които работят професионално, за интересите на своите клиенти и за реализиране на правно-технически издържани сделки с недвижима собственост.
Професията не е лесна и изисква пълно отдаване – без фиксирано работно време и почивни дни (почти 24/7, както е прието да се казва), без дълги отпуски и отсъствия. Това неудобство обаче се компенсира от възможността за висока професионална реализация, възможност за постоянно самоусъвършенстване, широк кръг от контакти и не на последно място от заплащане на доста над средното ниво.

Успешният брокер трябва да притежава комплексни качества: професионални познания свързани с недвижимата собственост – правни и технически, комуникативност, аналитично мислене, умение за работи в екип, почтеност, богата обща култура, контакти и т.н. В някои европейски страни тази професия се изучава в специализирани университети. Обучението включва познания по право, архитектура, строително инженерство, геодезия, икономика и психология. В България НСНИ регулярно организира модулни обучения за получаване на държавно свидетелство за владеене на професията „Брокер на недвижими имоти“, признато за издаване на Европейски професионални карти. Въпреки това в България, както и в повечето страни от Европейския съюз, няма лицензиране на брокерската дейност.
За съжаление част от посредниците при сделки с недвижими имоти в България не отговарят на необходимите критерии, за да бъдат брокери, агенти на недвижима собственост. На пазара на недвижими имоти има множество некомпетентни посредници, което уронва престижа на професията. В известна степен за това вина имат и самите клиенти, които нерядко в стремежа си да спестят разходи при покупката на имот, са склонни да пренебрегнат услугите на професионален брокер на недвижими имоти и са готови, да приемат „помощта“ на самозвани посредници – така наречените „креватни брокери“ или „домашни брокери“, които в стремежа си да спечелят, на всяка цена са готови да посредничат за по-нисък комисион. Тяхната работа често води след себе си проблеми по причина на това, че те не разполагат с нужната квалификация и опит, и, не на последно място, свързаност/достъп до регистри, служби, агенции и други структури на държавната и общински администрации, чрез които могат да бъдат проверявани имоти и лица, участващи в сделката с недвижим имот. Нерядко работата с такива „брокери“ налага в последствие намесата на професионалисти в областта за разрешаването на сложни казуси и процедури за защита интересите на клиента.
Брокерът трябва много добре да познава пазара на недвижими имоти в региона, в който работи. Да преценява кой имот най-добре съответства на нуждите на клиентите и финансовите им възможности. Да е запознат с градоустройството на региона, местните данъци и такси, и начините за финансиране на сделките с недвижимо имущество и условията на кредитиране на банките. Да е добър медиатор между купувачите и продавачите.

Дата на публикация: 5 юни, 2020
Категория: Хора и блогове
Ключови думи: На какво това (видео) брокер недвижими имоти!

Показване на още